Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe AVG wet in werking en daarom wil ik je informeren over de manier waarop ik omga met jouw vertrouwelijke gegevens. Natuurlijk ga ik hier zorgvuldig mee om en heb ik deze privacyverklaring opgesteld waarin ik uitleg op welke manier ik dat doe.
Heb je hierna nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

 1. Over mij

Mijn gegevens zijn:

Louise van Lokhorst / Geregisterd lid LBRT
RT Praktijk van Lokhort
louise@rtbennekom.nl
www.rtvanlokhorst.nl

 1. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik:

 • Naam
 • Relatie tot kind
 • Naam partner
 • Adres(sen)
 • E-mailadres(sen)
 • (Mobiel) telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum
 • Groep van de leerling
 • School
 • Gegevens van schoolvorderingen
 • (Portret)foto’s

Daarnaast verwerk ik bijzondere persoonsgegevens, namelijk medische gegevens.

 1. Verwerkingen, doeleinden en bewaartermijnen

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven

RT Bennekom als verwerkingsverantwoordelijke

Voor de onderstaande verwerkingen bepaal ik de doeleinden en middelen van de verwerking. Hierbij ben ik een verwerkingsverantwoordelijke, in de zin van de AVG.

Leerlingen

Wanneer een leerling wordt opgegeven voor remedial teaching en/of het intakeformulier wordt ingevuld, verwerk ik van die leerling de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Gegevens van de school, waaronder naam, adres en telefoonnummer
 • Groep van de leerling
 • Medische gegevens, waaronder informatie over:
  bijzonderheden over de bevalling;
  kinderziekten;
  eten en drinken;
  slapen;
  medicijngebruik;
  dieet;
  eventuele problemen met het leren praten;
  problemen met zien en/of horen;
 • bijzondere gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn;
 • bijzonderheden in de gezinssituatie of het voorkomen van leerproblemen in de familie.
 • Gegevens van schoolvorderingen, waaronder informatie over:
  doublure;
  leerlingvolgsysteem;
  leerproblemen, (aard, duur en hulp tot nu toe);
  het al dan niet hebben van een PGB of zorgarrangement;
 • verslagen van zorgverleners met naam zorgverlener en gegevens die op het verslag staan vermeld (meestal adres en telefoonnummer, e-mailadres);
 • samenstelling gezin ouders met naam, broertjes zusjes;
 • relatie ouders, relevante convenant afspraken (bij scheiding).

Deze persoonsgegevens ontvang ik via de overeenkomst die wordt aangegaan en/of het intakeformulier. Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de begeleiding(en);
 • Het mogelijk maken van gebruik van een digitale leeromgeving;
 • Om informatie toe te sturen en contact op te nemen;
 • Het opstellen van een onderzoeksverslag;
 • Het opstellen van adviezen voor begeleiding;
 • Contact met de leerkracht of contactpersoon van de school;
 • En het gebruik van diverse websites waarbij ik de vorderingen van de leerling kan volgen.

Deze gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kan ik geen remedial teaching bieden, geen onderzoek doen en/of geen adviezen leveren.

De bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk, waaronder medische gegevens, verwerk ik alleen met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leerling en/of diens ouders of voogd.

Bewaartermijnen

 • Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
 • Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens uit de administratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaard.
 • Daarnaast heb ik een bewaartermijn conform de beroepscode remedial teachers. De gegevens van de school, de groep van de leerling en de medische gegevens en gegevens over schoolvorderingen, moet ik daarom 5 jaar bewaren na het einde van het begeleidingstraject.
 • Gegevens die ik na het einde van het begeleidingstraject niet meer verplicht hoef te bewaren, verwijder ik direct.

Contactpersonen van de school

Via mijn intakeformulier, verwerk ik ook persoonsgegevens van contactpersonen van de school. Deze krijg ik van de ouders van een leerling. Dat zijn de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • E-mailadres

Ik heb een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor dit doeleinde, namelijk om de overeenkomst met de ouders van de leerling mogelijk te maken. Zonder deze gegevens kan ik geen remedial teaching bieden, geen onderzoek doen en/of geen adviezen leveren. Ik heb deze gegevens nodig om contact op te kunnen nemen met de school van de leerling. Ik heb daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en dit gerechtvaardigde belang.

Bewaartermijnen

 • Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
 • Na afloop van het begeleidingstraject van de laatste leerling gekoppeld aan dit contactpersoon, worden de gegevens van de contactpersoon binnen 30 dagen verwijderd.

Overige

Via een overeenkomst of aanmelding per e-mail, ontvang ik ook van overige klanten en/of leveranciers gegevens. Dit zijn de volgende gegevens:

 • Naam
 • Factuuradres
 • E-mailadres

Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren, afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst. Zo zijn ze noodzakelijk voor de facturatie, om contact op te nemen met betrekking tot de overeenkomst en voor het leveren van de dienst.

Deze gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kan ik geen volledige facturatie doen of geen diensten leveren.

Bewaartermijnen

 • Na afloop van de overeenkomst worden gegevens uit de administratie die fiscaal van belang zijn, 10 jaar bewaard om te voldoen aan de bewaarplicht financiële administratie elektronische diensten.
 • Gegevens die ik na het einde van de overeenkomst niet meer verplicht hoef te bewaren, verwijder ik direct.

Nieuwsbrief

Ik verstuur je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij mij bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom je naam, e-mailadres en functie om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Ik bied onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Ik bewaar de gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven. Daarna worden deze gegevens binnen 30 dagen verwijderd.

 1. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

Ik deel jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Externe oefenwebsites voor leerlingen.
 • Online methodes voor leerlingen.
 • Analyse-websites.

Doorgifte derde landen

Ik probeer je persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Bij eventuele andere ontvangers niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal heb ik gebruik gemaakt van de EU model clauses.

 1. Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via louise@rtbennekom.nl.

Inzage, rectificatie en wissen

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere: logische toegangscontrole met wachtwoorden.

 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Analytische cookies

Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers deze website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik analytische cookies. Ik plaats daarom cookies van Google Analytics. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/].

Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 1. Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct aan jou communiceren.

Remedial Teaching Bennekom 20 mei 2018